Tuesday June 25, 2024
Edit Content

ATORVASTATIN மாத்திரையின் பயன்பாடு தமிழில்..

ATORVASTATIN மாத்திரையில் பயன்படுத்தும் வேதிப்பொருளானது STATINS எனப்படும். இது ரத்தத்தில் இருக்கும் கெட்டக்கொழுப்பினை நீக்கி நல்ல கொழுப்புகளை அத்கிகரிக்க